Odločanje monetarne politike

Glavna naloga sveta guvernerjev je sodelovati pri določanju monetar­ne politike. Združuje 7 članov, ki jih predlaga predsednik, potrdi pa senat. Njihovi mandati so namenoma 14 let, tako da v večini primerov trenutni predsednik ne more vplivati na njegovo sestavo, s tem pa na monetarno politiko. Člani sveta ne morejo biti ponovno imenovani. Dva člana sta imenovana za predsednika in podpredsenika sveta, njuna man­data sta 4 leta in se lahko ponovita. BoG skupaj z najvišjimi uslužbenci nadzira sistem Fed. Po ‘Federal Reserve Act’ naj bi predsednik v svet ime­noval predstavnike financ, industrije, kmetijstva in trgovine, vse iz različ­nih delov dežele, vendar pa danes to določilo ignorirajo. Večinoma tako v svetu sedijo zgolj predstavniki bančništva. BoG dobiva nasvete o tekočih temah s strani treh teles: ‘Federal advi­sory council, `Consumer advisory council’ in `Thrift institutions advisory council’.

Njihovi člani prihajajo iz 12 področnih izpostav ter se srečujejo trikrat do štirikrat na leto. Naloga odbora za odprti trg, ki je bil ustanovljen leta 1934, je dolo­čanje monetarne politike. Sestavljen je iz sveta guvernerjev in petih področnih predsednikov, ki na tej poziciji krožijo. Edina izjema pri tem je predsednik Fed New York, saj je njegovo mesto v odboru stalno. Fed New York je največja področna banka in premore večinski delež v siste­mu, zato je tu koncentrirano tudi največ moči. Naloga regionalnih bank Fed je implementacija monetarne politike, hranjenje zadostnih zalog gotovine, dostava gotovine bankam, vnovčeva­nje čekov ter igrati vlogo fiskalnega agenta za zvezno vlado. Vse skupaj je v sistemu 12 regionalnih bank, in sicer v: Atlanti, Bostonu, Chicagu, Clevelandu, Richmondu, San Franciscu, St. Luisu, Philadelphiji, Dallasu, Kansas Cityju, New Yorku in Minneapolisu. Banke so korporacije v lasti komercialnih bank (ki so del sistema Fed). Le-te volijo direktorje teh področnih izpostav. Večje banke imajo večji delež.

Drugo v isti kategoriji: