Prevoz tovora

Prevoz je eden izmed glavnih elementov slehernega logističnega sistema saj v fizičnem smislu pooseblja gibanje blaga znotraj njega. Transport omogočajo prevozna sredstva in infrastruktura za izvajanje vseh vrst transportov. Obstaja vrsta podjetij, ki so specializirana za prevoz tovora iz ene točke do druge. Ta podjetja so razdeljena v več različnih sekcij transporta. Prevozi se namreč delijo na kopenski (cestni in železniški), ladijski, letalski, cevovodni transport in žičniški prevoz tovora in blaga. Med temi se kopenski, ladijski, letalski in žičniški prevozi delijo še v dve skupini, in sicer prevozi potnikov in prevozi tovora. Mnoga podjetja, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo, so tudi člani določenih mednarodnih organizacij, kot so Mednarodno združenje prevoznikov (IATA), Združenje za zunanjo trgovino (FTA), in drugih.

Metode transporta so prevoz po zraku, kopnem ali morju. Nekatera podjetja ponujajo kombinirane načine prevoza, ki vključujejo različne metode transporta. Izbira načina prevoza tovora ali blaga pa je najpogosteje odvisna od naslednjih dejavnikov: čas, stroški transporta, vrsta in značilnosti blaga oz. tovora, področje na katerem se prevoz opravlja, namen prevoza ter vrsta prevoznih sredstev s katerimi se prevoz opravlja. Na podlagi vseh teh dejavnikov se nato podjetje odloči, katera vrsta oz. kombinacija je najprimernejša in najracionalnejša za premik blaga. V Sloveniji je najpogostejša kombinacija železniški in cestni promet.

Prevoz tovora delimo na prevoz znotraj države in prevoz na daljše oddaljenosti izven matične države. Deli se tudi po načinu organizacije in sicer na prosti, ta se opravlja na osnovi potreb, in linijski prevoz, ki se opravlja po točno določeni tarifi, liniji in voznem redu. Po namenu se prevozi ločijo na prevoze za lastne potrebe in prevoze za tretjo osebo. Delimo pa jih še glede na lastnosti tovora in sicer na normalne in specialne.

Opravljanje prevozov je podvrženo tudi strogim predpisom in zakonom, še posebej tisti, ki lahko predstavljajo nevarnost za okolje, potnike, druge udeležence v prometu, ipd.. V Sloveniji to področje ureja Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu, Oblikacijski zakonik, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozu nevarnega blaga ter različni pravilniki o prevozu blaga v cestnem prometu.

Drugo v isti kategoriji: